* Sva polja su obavezna, a prijave s nepotpunim podacima neće biti razmatrane.

Ispunjenjem obrasca pošiljatelj daje privolu da njegove osobne podatke DOKTOR 1A d.o.o. smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, a sa svrhom informiranja o promidžbenim aktivnostima i dostave daljnjih promidžbenih materijala DOKTOR 1A d.o.o.